ระบุเลขประจำตัวประชาชน
ระบุเลขประจำตัวนักเรียน รุปแบบเลขประจำตัวนักเรียนต้องมี 15 หลัก เช่น 1442 ต้องระบุ 000000000001442